Hoppa till innehåll

Vaniljodlare på Madagaskar får hjälp

Publiceras:

80 000 småbruk på Madagaskar odlar 80 % av världens vanilj.

Vanilla farming in Madagascar

Vanilj är en viktig ingrediens när vi tillverkar vår omtyckta glass och med vår erfarenhet och kunskap har vi utvidgat vårt program att förbättra livsförhållanden ytterligare för odlare på Madagaskar.

Ökad delaktighet och välstånd

Tillsammans med våra Leverantörer Symrise och Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH har vi slagit oss samman med Rädda Barnen för att utvidga programmet genom att engagera fler personer lokalt, särskilt ungdomar och barn, och de mest utsatta hushållen. Programmet kommer att ge direkt stöd till jordbrukare, men riktar också in sig på att förbättra lokalsamhället i vidare bemärkelse, och på så sätt inkludera fler invånare och därmed skapa bättre möjligheter för deras barn.

De kommande tre åren, fokuserar programmet på att försöka bryta de komplexa sociala och ekonomiska strukturer som tenderar att låsa fast människor och deras familjer, som arbetar med vaniljproduktion, i fattigdom år efter år.

“Vi är väldigt glad att fortsätta utveckla programmet och vi välkomnar Rädda Barnen som partner” säger Dhaval Buch, Unilever’s Chief Procurement Officer. ”Vi har sett mycket goda resultat de senaste tre åren, men programmet har fortfarande mycket att göra. Att använda de styrkor och erfarenheter olika partner besitter är en nödvändighet om vi ska lyckas genomföra den genomgripande förändring som behövs inom branschen.”

Förlängt engagemang når fler

Vi stödjer ett antal av FNs Hållbarhetsmål genom det här arbetet, i synnerhet mål nr 17 som uppmuntrar globala samarbeten för att främja hållbar utveckling. Programmet sammanför expertis från varje huvud-partner så väl som lokala NGOs. De kommande tre åren, har vi som mål att nå 50 000 personer i 10 000 hushåll, i 70 byar som finns i Savaregionen.

Till exempel förstärka resultaten av den tidigare fasen i programmet genom att ytterligare förbättra kraften att öka inkomster. Detta innefattar också att hjälpa lokala odlare att hitta fler affärsområden utöver vaniljproduktion och att utveckla entreprenörsanda.

Vi hjälper till att förhandla finansiella tjänster så hushåll med stabila inkomster kan få basbehov tillgodosedda på ett bra sätt, men också upprätta ett skyddsnät att falla tillbaka på i lågsäsong – en period då en del familjer med låga inkomster inte kan handla mat eller täcka oväntade kostnader.

  • Utöka utbildning i ekonomi, rabattera sjukförsäkring och tillhandahålla kredit och sparmöjligheter. Upprätta skräddarsydda finansiella stöd för de hushåll som ses som extra sårbara så de har möjlighet att investera i tillgångar som tillexempel boskap så de kan generera extra inkomster.
  • Öka medvetenheten om vikten av god hälsa, näringsriktig mat och bra hygien, särskilt för barn, samt att gynna ett positivt föräldraskap.
  • Stärka och utveckla det nätverk av lokala gymnasier för studenter och tillhandhålla yrkesutbildning och praktik för nästa generation vaniljodlare.
  • Hjälpa unga vuxna genom skolsystemet med till exempel ”kommaifatt-klasser” i för de som inte fått tillräckliga läs- och skrivkunskaper, men också vägleda dem för framtida utvecklingsmöjligheter.
  • Programmet innefattar också studier i hur vaniljtillverkning påverkar barnens livssituation. Studierna resulterar förhoppningsvis att samarbeten med vaniljproducenter engagerar sig allt mer att stödja och förbättra marknadsförhållandena.

Tendensen är uppmuntrande

Det initiala programmet – startade 2013 – med mål att hjälpa vaniljodlare förbättra sättet de drev jordbruk på så att verksamheten blev mer stabil och inkomsterna mer regelbundna för att underlätta möjligheten att försörja för sig och sina familjer. Resultaten har varit uppmuntrande och programmet har:

  • Utbildat nära 3000 jordbrukare att öka produktiviteten och mångfalden av spannmål. Genom ökad mångfald av spannmål kan jordbrukare bli mer självförsörjande och tjäna pengar från andra skördar och boskap vid lågsäsong – som har reducerats från fem till två månader för genomsnittet av jordbrukarna.

Etablerat tre lokala gymnasier

Utbildar 160 ungdomar och unga vuxna i åldern 15 – 23, hur de kan förbättra jordbruk, ekonomi, läs- skriv och matematik ämnen, varav 38 % är flickor.

Utbildat fler än 200 grundskolelärare att förbättra kvalitén i undervisningen och lära barn redan i tidig ålder sambandet mellan jordbruk och miljö.

Stöd för föräldraföreningen (FRAM) att hjälpa 77 grundskolor med ekonomiskt stöd för att täcka en del av barnens skolavgifter och lärarlöner, samt att stödja brådskande renovering och ombyggnadsprojekt i byar med de största behoven.

Tillbaka till sidans topp