Hoppa till innehåll

Satellitteknik för att stoppa skogsskövling

Publiceras:

Tillsammans med ett tech-företag baserat i Palo Alto, Orbital Insight, har vi inlett ett pilotprojekt för att bättre bevaka vår leverantörskedja för palmolja.

Palm oil farmer working in a plantation

Vi är fast beslutna att stoppa avskogning relaterade till vår leverantörskedja, särskilt när det kommer till att odlingar för palmolja och soja. Vi var första företag att publicera en fullständig lista över de leverantörer av palmolja och tredjepartstillverkare vi handlar ifrån. Vi är också ensamma om att offentliggöra en rapport med som kan härleda direkt och indirekt till leverantörer av palmolja, identifiera brister och förbättra dem.

Det gör vi för att vi tror att transparens leder till transformation.

Samtidigt använder vi oss av satellit-teknik genom vårt samarbete med World Resources Institute’s Global Forest Watch och Aidenvironment för att utveckla en plattform för certifierad palmolja. Vi har förbättrat sättet på vilket vi övervakar de råvaror som används i våra produkter.

Vi utökar stödet och samarbetet med World Resources Institute’s Global Forest Watch genom att delta i en sammanslutning av företag för att utveckla en radarteknik som kan övervaka och upptäcka avskogning nästan i realtid och med högre träffsäkerhet.

Implementera vår strategi för spårbarhet

Leverantörskedjan för jordbruksråvaror som handlas på en global marknad är en komplex process. För att övervinna utmaningarna med leverantörerna behöver du ha en helhetsbild. Och den första delen, från enskilda jordbruk till en större tillverkningsenhet innebär en unik utmaning för hållbar råvaruhantering.

Innan en förädlingsprocess påbörjas så kan råvaror som soja och palmoljefrukter hämtas från många olika områden som tillhör flera olika jordbruk, och som kan sammanblandas innan de når den slutgiltiga förädlingsstationen.

För att vi ska kunna försäkra oss om att soja eller palmoljefrukter inte kan härledas till avskogning så implementerar vi vår strategi för spårbarhet så vi kan vidta ytterligare åtgärder för att skydda skogarna.

Farmer holding a handful of palm oil kernels

En tydligare bild av varifrån våra råvaror kommer

Vi inleder vårt pilotprojekt med Orbital Insight, ett amerikanskt tech-bolag som specialiserat sig på gps-analys. Projektet använder sig av gps-data för att identifiera enskilda jordbruk och plantager som är mest troliga att leverera till palmoljetillverkning bland tredjeparts-leverantörer.

Tekniken ger fördelar via GPS data – aggregerad och anonymiserad – så att Orbital Insight kan upptäcka trafikmönster. Finns det ett stabilt flöde av trafik från ett område till en tillverkningsenhet så kan det tyda på en möjlig länk.

Det betyder att vi kan få en mycket tydligare bild varifrån råvarorna skördas, med en exakthet till specifika fält. Det här ger i sin tur en möjlighet att förutse vissa risker som ex avskogning och då kan vi vidta åtgärder.

Förbättra vår existerande satellitövervakning

Projektet är ytterligare ett steg mot att bygga ett digitalt ekosystem tillsammans med andra inom tech och som förbättrar möjligheterna för oss att övervaka hela vår leverantörskedja mer exakt.

Satellit-teknik spelar redan en viktig roll för att kunna övervaka landskapsförändringar, men enbart bilder kan inte förhindra avskogning.

Vi behöver få möjlighet att identifiera länken mellan en förädlingsstation och att enskilda jordbruk som levererar till den kan ge tillförlitliga uppgifter.

Nuvarande teknik klarar att via satellitbilder dra en radie på 50 km runt en förädlingsstation. Vi utgår då ifrån att de jordbruk som befinner sig inom den radien också levererar till den enheten. Den här metoden har använts och är en del av branschen redan sedan flera år, men vi anser att den behöver förbättras.

Feature image - How we’re using technology to help end deforestation
Spårbarhetsanalys av palmoljetillverkning i Sumatra

Genom att vi kombinerar tiotusentals satellitbilder med GPS data och applicerar artificiell intelligens och skalbarhetsberäkningar, ger de oss en unik inblick i att förutse sannolikheten vilket jordbruk som levererar till vilken tillverkningsenhet.

Det är ett drastiskt kliv från nuvarande system och det kan användas för storskaliga leverantörssystem. Vi arbetar nu med Orbital Insight att utveckla och finjustera det här till en operativ metod, och vi testar nu den här tekniken på ett antal förädlingsenheter för palmolja i Indonesien och för soya i Brasilien.

Den här metoden möjliggör en högre grad av sofistikerad spårbarhet – som har möjlighet att arbeta storskaligt för Unilever och för branschen.

“Bättre övervakning hjälper ois alla att förstå vad som händer in våra leverantörsled” säger Marc Engel, Chief Supply Chain Officer. ”Genom att företag samarbetar och använder banbrytande teknik för att noga bevaka våra skogar, ger det oss alla en fördel i målet att stoppa avskogningen”.

Tillbaka till sidans topp