Hoppa till innehåll

Hur vi odlar råvaror i harmoni med naturen

Publiceras:

Det räcker inte att vi helt enkelt skyddar naturen, vi behöver en välja en väg där natur, klimat och människor samverkar. Våra nya principer för regenerativt jordbruk hjälper oss att göra just det.

Field of crops bordering grassland lined with trees.

Under de senaste tio åren har vi investerat i hållbart jordbruk för att hjälpa våra leverantörer att anta en god praxis. Vi har gjort enorma framsteg men för att verkligen stoppa devalvering av marken, bevara vattenresurserna, skydda biologisk mångfald, öka klimatets motståndskraft och förbättra försörjningen, vet vi att vi måste göra mer.

Det är därför vi idag tillkännager våra regenerativa jordbruksprinciper, ett nytt angreppsätt för jordbruk som fungerar i harmoni med naturen för att säkerställa markens långsiktiga livskraft och motståndskraft.

Dave Ingram, Unilevers Chief Procurement Officer, säger: ”ingredienserna för de flesta Unilever-produkter kommer från naturen, så framtiden för vår verksamhet är nära kopplad till bevarande och förnyelse av naturliga miljöer. Initiativ som detta gynnar mer än bara planeten. För att betraktas som framgångsrika bör de också gynna och förbättra försörjningen för våra jordbrukare, deras familjer och kringliggande samhällen, och skapa en spiral av välstånd på vår resa för att göra hållbarhet till en del av vardagen. "

Regenerativt jordbruk: en helt ny nivå

2010 introducerade vi vår Sustainable Agriculture Code, som har varit ledstjärnan för vårt program för hållbar råvaruframställning och en viktig guide för hållbart jordbruk för hundratusentals leverantörer, lokala producenter och jordbrukare.

Baserat på den grunden lägger vi nu till ett nya metoder som syftar till att arbeta med naturen för att förnya den. Våra principer för regenerativt jordbruk skisserar fem prioriterade områden som vi anser har mest akuta behov av åtgärder och där vi kan uppnå störst effekt.

Regenererande jord

Det tar mellan 100 och 400 år att generera bara 1 cm färsk, frisk mark eftersom jorden behöver tid att förnya sig och kräver specifika förhållanden för att trivas. Aktiv markhantering är avgörande för att öka produktiviteten och motståndskraften och minska utsläppen. Vi kommer att hjälpa jordbrukare att regenerera mark genom att främja metoder, däribland att upprätthålla levande rötter i marken, tillämpa jordbearbetning som minimerar störningar på markytan och förhindrar erosion genom marktäckning.

Skydda vatten

Cirka 80 % av planetens sötvatten används för att producera växter och boskap. Men temperaturerna ökar globalt, nederbörden är opålitlig, översvämningar och kraven på vatten är ofta i konflikt. Så jordbrukarna måste anpassa sig genom att använda resurserna mer effektivt, hantera bevattning och dränering bättre och minimera vattenföroreningar. Vi hjälper jordbrukare att skydda vattenvägar från erosion och avrinning och välja den mest effektiva bevattningstekniken och strategierna.

Ökad biologisk mångfald

Naturliga ekosystem - som vi behöver för att stödja klimatstabilitet, vattenförsörjning, markstruktur och skadedjurs- och sjukdomsbekämpning - har minskat med i genomsnitt 47 % under det senaste decenniet och fortsätter att brytas ned i en aldrig tidigare skådad takt. Jordbrukarna är viktiga för att hjälpa till att bromsa nedgången, så vi kommer att stödja deras ansträngningar på olika sätt. Dessa inkluderar att skapa förhållanden som ökar antalet växter och djur och livsmiljöer för insekter som bekämpar skadedjur.

Utveckla klimatlösningar

Eftersom avskogning bidrar till cirka 15 % av den globala uppvärmningen och jordbruk ansvarar för 24 % av alla växthusgaser är det mycket viktigt att hantera utsläpp från markanvändning. Det beräknas att 37 % av de kostnadseffektiva utsläppsminskningar som världen behöver 2030 kan komma från naturliga klimatlösningar. Vi behåller koldioxid i marken genom att undvika omvandling och genom att plantera träd för olika ändamål som timmer, skugga och djurfoder.

Förbättra jordbrukarnas försörjning

Världens 500 miljoner lokala jordbrukare står inför många utmaningar, däribland begränsad utbildning och brist på kapitaltillgångar och teknik. Detta gör dem sårbara för fattigdom, hunger och effekterna av klimatförändringarna. Vi kommer att hjälpa till att förbättra deras försörjning genom att ge tillgång till kompetensutbildning, finansiering och marknader, samt stödja diversifiering av inkomst och kvinnors ekonomiska bemyndigande.

Att genomföra teorin

För att uppnå den omfattning och takt som vi behöver se kommer vi att arbeta med jordbrukare, leverantörer och partners om program i olika geografiska områden. Vi kommer att prioritera våra viktigaste råvaror - som inkluderar mejeri, grönsaker, korn, palmolja, soja, papper och kartong, kokosnöt, kakao och te - på grund av deras inverkan på land och deras bidrag till vår växthusgas eller mänskliga fotavtryck. Här är några exempel på program som redan pågår.

Från "gör mindre skada" till "gör mer gott"

Vi kommer att fortsätta att förespråka och leda omvandlingen av globala försörjningskedjor mot mer hållbara och regenerativa modeller. Detta kräver att företag som Unilever samarbetar med regeringar och det civila samhället för att uppnå hållbar utveckling och göra ett hållbart till en del av vardagen.

Hanneke Faber, vd för vår division Foods & Refreshment, säger: ”Det räcker inte för oss att göra mindre skada. Vi letar nu efter möjligheter att göra mer nytta. Med vår storlek och vårt inflytande har vi en avgörande roll att spela för att leda den systemiska förändring som vår planet ropar efter. ”

Tillbaka till sidans topp