Hoppa till innehåll

Världens plastavfall har en lösning, men vi behöver en plan

Publiceras:

Många regeringar och organisationer arbetar hårt för att hantera problemet med plastavfall och plastföroreningar. Men problemet blir allt värre och våra ansträngningar räcker inte. Vi tror att världen behöver ett FN-fördrag för att verkligen ta itu med problemet.

Woman filling a plastic bottle from an in-store refill machine that dispenses Surf and OMO products.

Plast är ett viktigt material. Det krävs för en säker och effektiv produktdistribution och det har ett lägre koldioxidavtryck än många alternativ. Problemet är att så mycket av plasten hamnar i miljön.

Det förutspås att plastföroreningar från jungfrulig plast kommer att öka med dubbelt så mycket samr generera fyra gånger mer plastavfall i havet fram till 2040.

Det måste vi göra något åt.

Men att helt förbjuda plast är inte svaret. Lösningen ligger i att minska användningen av jungfrulig plast (börja med att minska tillverkningen), samtidigt som all plast som produceras i en cirkulärekonomi återanvänds (behandlas som en resurs snarare än avfall).

Vi jobbar hårt med båda dessa lösningar eftersom vi är helt övertygade om att den plast vi producerar är också vårt ansvar. Vi har lovat att halvera vår användning av jungfrulig plast före 2025, dels genom att eliminera över 100 000 ton plast från våra förpackningar, dels genom att designa alla våra förpackningar så att de är helt återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara. Och det går verkligen framåt.

Dove’s new concentrated body wash products with reusable aluminium bottles and small, recyclable refill bottles.

Vi har undertecknat frivilliga branschavtal, inklusive New Plastics Economy Global Commitment som syftar till att utrota plastavfall och plastföroreningar, och regeringar, icke-statliga organisationer och företag har skapat plastpakter för att påskynda återanvändningen av plast.

Avtalen har visat sig framgångsrika. Enligt framstegsrapporten Global Commitment 2021 har inblandade tillverkare och återförsäljare tillsammans minskat sin användning av jungfrulig plast i sina förpackningar för andra året i rad. Ytterligare åtaganden kommer att ge en minskning av jungfrulig plast med nästan 20 % i absoluta tal fram till 2025 jämfört med 2018.

Men även om saker och ting går i rätt riktning och det går fort är det inte tillräckligt. Vi måste gå mycket längre och det måste gå mycket fortare.

Vi kommer inte att lösa problemet utan att stater ändrar sitt sätt att använda, återvinna och i slutändan minska sin plastanvändning. Vi behöver bestämda och globala åtgärder som verkligen tar itu med grundorsaken. Och i vissa fall innebär detta att man måste övergå från frivilliga till obligatoriska åtgärder.

Det är därför som vi och över 70 andra företag efterlyser ett ambitiöst och juridiskt bindande FN-fördrag baserat på en cirkulärekonomi för hantering av plastföroreningar i global skala, liknande hur Parisavtalet visade vägen för hur vi ska hantera klimatkrisen.

Vi behöver alla ett gemensamt mål och förhållningssätt

Plastföroreningar börjar och slutar inte vid nationella gränser, därför behöver världen ett samstämmigt och samordnat internationellt svar som tar itu med problemets källa. En cirkulär plastekonomi kommer också att vara till hjälp att tackla klimatförändringar och förlorad, biologisk mångfald, samtidigt som det kommer att ge positiva sociala och ekonomiska effekter.

Vi anser att alla – regeringar, företag och civilsamhället – bör komma överens om en gemensam tolkning av orsakerna och en gemensam strategi för att hantera dessa orsaker. Detta skapar lika villkor för företag och investerare och förhindrar en mängd osammanhängande ambitioner och lösningar. Det skapar samtidigt rätt förutsättningar för en cirkulär plastekonomi i stor skala att fungera i praktiken.

Vi anser också att fördraget måste vara juridiskt bindande på nationell regeringsnivå samt innefatta obligatoriska mål för en begränsad produktion av jungfrulig plast och främja ansvarsskyldighet. Att säkerställa att varje land deltar och efterlever bestämmelserna kommer att frigöra de investeringar som krävs för en tillväxt av innovationer, infrastruktur och kompetens på de platser som har störst behov av stöd.

Det finns goda skäl att tro att ett sådant fördrag verkligen kan skapas och godkännas. Närmare två tredjedelar av FN:s 130 medlemsländer har redan visat sitt stöd, likaså ett ökande antal företag och investerare. Men även vanliga medborgare vill se resultat. WWF:s namninsamling för stöd till fördraget har hittills undertecknats av över 2 miljoner människor. Men fler organisationer och människor behöver visa sitt stöd för att utöva påtryckningar på alla regeringar att efterleva fördraget.

Cif ecorefill pouring into bottle. The refills use 75% less plastic and, by diluting at home, 97% less water is transported.
Vi har redan de lösningar vi behöver för att minska de årliga utsläppen av plast i havet med cirka 80 % före 2040

Som Breaking the Plastic Wave-rapporten av The Pew Charitable Trusts påpekar är det inte bristen på tekniska lösningar som hindrar oss från att minska plastföroreningarna, utan otillräckliga regelverk, affärsmodeller och finansieringsmekanismer.

Rock pools

Skriv under

Vi behöver omedelbart ett globalt och juridiskt bindande avtal som omfattar alla länder för ett slut på krisen före 2030. Ingen tid att förlora.

Skriv under WWF-uppropet här

Tillbaka till sidans topp