Hoppa till innehåll

Påverkan och resultat från Unilevers första uppsättning regenerativa jordbruksprojekt

Publiceras:

Resultaten från våra regenerativa jordbruksprojekt (2022) är insamlade och det är goda nyheter med framsteg på fältet. Unilever fortsätter att expandera och skala upp projekt under 2023 och därför tittar vi närmare på vilken miljöpåverkan de första program ger.

A tomato field farmed using regenerative agriculture practices

Under 2021 presenterade Unilever sina Regenerative Agriculture Principles som syftar till att arbeta med lantbrukare, leverantörer och partners för att tillämpa jordbruksmetoder; som kan regenerera och skydda marken, hjälpa till att säkerställa livsmedelssäkerhet och försörjningskedjans motståndskraft samt bidra till Unilevers väg till netto-noll.

Fyra projekt formades för att implementera regenerativa metoder och anta utmaningarna och de unika behoven för olika grödor och landskap, samtidigt som de tillhandahåller en ram för att mäta effekten av genomförandet.

Även om förändringar inom jordbruket vanligtvis mäts över flera år, visar resultaten från våra projekt att de redan levererar när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser, öka den biologiska mångfalden, förbättra vatteneffektiviteten och -kvaliteten samt stärker markens hälsa.

"Att se den positiva effekten som de här projekten ger är otroligt uppmuntrande. De belyser hur samarbete har kraften att åstadkomma verklig förändring. Vi lär oss av erfarenheterna från våra lantbrukare och partners, samtidigt som vi fortsätter expandera våra projekt och odla fler råvaror enligt regenerativa jordbruksmetoder” säger Hanneke Faber, Nutrition President på Unilever, och tillägger att regenerativt jordbruk nu är ett nyckel-investeringsområde för Unilevers Climate & Nature Fund på en miljard euro.

"Det är verkligen brådskande att minska matens påverkan på planeten samtidigt som grödor blir mer motståndskraftiga mot klimatförändringar. Att implementera regenerativa metoder i jordbruket är bästa sättet att göra detta, säger hon.

Det är fortfarande tidiga dagar, men som dessa fyra fallstudier visar finns det grund för optimism”.

 1. Vatten- och markhantering – Tomater, Badajoz, Spanien

  A field of tomatoes, grown with regenerative agriculture practices to improve water management and soil health

  Tomatfält, odlat med regenerativa jordbruksmetoder för att förbättra vattenförvaltningen och markens hälsa.

  Syftet: Knorr, i samarbete med den spanska tomatleverantören Agraz, arbetar för att hjälpa jordbrukare i Badajoz-regionen att skydda sina grödor från effekterna av minskad nederbörd och uttömda grundvattenreserver, samt skydda områdets biologiska mångfald.

  Varför det är viktigt: ”Genom projekten ser vi en minskning av kostnaderna, en minskning av vattenanvändningen, samt minskning av användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel, vilket är en stor fördel för marken. Förändringen vi gör inom jordbruket får oss att känna oss mycket stolta. För det första för att ha varit en av pionjärerna, och för det andra för den roll vi spelar för att ta hand om planeten." Antonio Tienza Villalobos, lantbrukare på Aldea del Conde S.L. (i Badajoz-regionen).

  Projektet: Genom att använda högtekniska sensorer och jordsonder som informerar jordbrukare om den exakta mängden vatten som behövs, tillåter de nya bevattningssystemen en mer exakt vattenanvändning, vilket resulterar i betydande ekonomiska besparingar och ett mer motståndskraftigt produktionssystem.
  I ett andra parallellt försök uppmuntrades tre jordbruk att plantera vildblommakanter för att öka den biologiska mångfalden.

  Resultaten:

  • Projektet visade en minskning med 37% av utsläppen av växthusgaser (kg CO2-ekvivalent) per kg tomater jämfört med växthusgasutsläppen före projektet.
  • Markens organiska material ökade från 1% 2020 till 1,27% 2022. Detta är en nyckelindikator på markens bördighet och jordens förmåga att fånga upp kol. Ju mer organiskt material jorden innehåller, desto bördigare är den och desto mer kol kan den absorbera.
  • Det var en 173% ökning av pollinatörer samt en 27% ökning av mångfalden av vilda blommor där bönder hade satt in vildblommans kant.

  Genom dessa projekt ser vi en minskning av kostnaderna, en minskning av vattenanvändningen, en minskning av användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel, vilket är en stor fördel för marken.

  Antonio Tienza Villalobos, gårdschef på Aldea del Conde S.L.
 2. Metanreduktion – Rice, Arkansas, USA

  A close-up of hands holding rice grown with methane-reducing practices

  En närbild av händer som håller ris odlat med metanreducerande metoder

  Syftet: Knorr gick ihop med den amerikanska risleverantören Riviana och University of Arkansas (UARK) för att hitta sätt för jordbrukare att odla ris samtidigt som de bevarar vattenreserver och minskar metanutsläppen.

  Varför det är viktigt: ”Vi är engagerade i att hitta nya sätt att odla traditionella grödor som fungerar för jordbruk, vår verksamhet och miljön. Detta projekt är ett bra exempel på detta engagemang i praktiken. Nära 60% av Unilevers koldioxidavtryck kommer från de råvaror och ingredienser vi köper, blir det viktigt att våra inköpsteam arbetar tillsammans med våra leverantörer för att minska klimatpåverkan från våra produkter.” Eric Soubeiran, Unilevers Vice President, Climate & Nature.

  Projektet: Syftet med detta program var att hitta sätt att minska den stora mängden metan som släpps ut när risfälten översvämmas. Programmet introducerade en rad nya metoder, inklusive bevattning av fåror och en metod som kallas vätning och torkning som, genom att minska tiden som marken stannar under vatten, minskade mängden metan som frigörs.

  Resultaten:

  • 76% mindre metan (kg CO2eq per kg ris) släpptes ut jämfört med innan projektet.
  • 48% mindre utsläpp av växthusgaser (kg CO2eq per kg ris) släpptes ut jämfört med växthusgasutsläpp innan projektet.

  Med nästan 60% av Unilevers koldioxidavtryck kommer från de råvaror och ingredienser vi köper, är det viktigt att våra inköpsteam arbetar tillsammans med våra leverantörer för att minska klimatpåverkan från våra produkter.

  Eric Soubeiran, Unilevers Vice President, Climate & Nature.
 3. Markskydd – Sojabönor, Iowa, USA

  A field of soybean plants in Iowa in the summer

  Ett fält med sojabönsväxter i Iowa på sommaren

  Syftet: Sedan 2018 har Hellmann’s arbetat med Practical Farmers of Iowa, PepsiCo och sojabönsleverantören ADM för att bättre skydda jorden som används för att odla sojabönor för Hellmanns majonnäs i USA. Projektet syftar också till att minska utsläppen av växthusgaser och nitratnivåer i vatten.

  Varför det är viktigt: ”Programmet är utvecklat kring tre pelare som kan upprepas för olika problem och för olika grödor och platser. De tre pelarna – ekonomiskt bistånd, tekniskt bistånd samt kamratstöd/lärande – är i huvudsak planen för hur program inrättas i Nordamerika.” Stefani Millie, Senior Manager, External Affairs and Sustainability, Unilever.

  Projektet: 523 bönder och över 35 000 hektar jordbruksmark deltog i projektet för plantering av täckgrödor. Jordbrukare försågs med ekonomiskt och tekniskt stöd för att plantera icke-kommersiella täckgrödor för att skydda jorden från den utarmande effekten av ogynnsamt väder, som vind och regn mellan planteringen.
  Stefani Millie, Senior Manager, External Affairs and Sustainability, Unilever.

  Resultaten:

  • 14% mindre nitratavrinning från vatten jämfört med jämförelsefält.
  • 6% mindre växthusgaser jämfört med jämförelsefält.

  Programmet är utvecklat kring tre pelare som kan upprepas för olika problem med olika grödor och platser.

  Stefani Millie, Senior Manager, External Affairs and Sustainability, Unilever.
 4. Minska vattenföroreningar – Lombardiet, Italien

  A close-up of tall rice plants against a blue sky

  En närbild av höga risväxter mot en blå himmel

  Syftet: Detta projekt, som lanserades av Knorr i samarbete med den italienska leverantören Parboriz, syftade till att hitta hållbara sätt att minska vattenföroreningar och utsläpp av växthusgaser, samtidigt som den ökar den biologiska mångfalden.

  Varför det är viktigt: "Sådant samarbete är otroligt värdefullt eftersom det låter oss testa vilka metoder som kommer att ha störst inverkan för våra jordbruk och leverantörer på fältet." Hanneke Faber, Nutrition President, Unilever.

  Projektet: Till skillnad från andra projekt baserades detta initiativ på fyra demonstrationsgårdar som spänner över 900 hektar, med syftet att testa nya metoder för att förstå hur de kan tillämpas på kommersiella gårdar. Inget av riset som odlades bearbetades eller användes av Unilever. Men lärdomarna och resultaten från demonstrationsgårdarna var så imponerande att metoderna kommer att rullas ut till över 200 andra risbönder i området 2023.

  Resultaten:

  Praxis på demonstrationsgårdarna minskade framgångsrikt mängden kemikalierester som hittades i vattnet. Detta inkluderade:

  • 78% minskning av bekämpningsmedelsrester
  • 62% minskning av herbicidrester
  • 78% minskning av svampmedelsrester.

  Sådant samarbete är otroligt värdefullt eftersom det låter oss testa vilka metoder som kommer att ha störst inverkan för våra jordbruk och leverantörer på fältet.

  Hanneke Faber, Nutrition President, Unilever.

Vad händer nu

Projekten lägger grunden för en omfattande expansion av det regenerativa jordbruket i Unilevers försörjningskedja, vilket kommer leda till att regenerativa jordbruksmetoder, i allt högre grad tillhandahåller de ingredienser som används av våra varumärken inom nutrition.

Idag pågår nio projekt på fältet, som täcker 48 000 hektar soja, ris, tomater, lök, vitlök och mejeriprodukter i Nordamerika, Europa och Sydasien.

I slutet av detta år siktar vi på att ha cirka 300 000 hektar kontrakterade. Till 2030 kommer vi att ha utökat till mer än 100 program, vilket bidrar till Unilevers åtagande att återställa och förnya 1,5 miljoner hektar mark, hav och skogar.

Som Hanneke Faber säger: ”Piloternas tid är förbi. Det är dags att gå stort."

Tillbaka till sidans topp