Hoppa till innehåll

Så arbetar vi för att minska utsläppen från sjötransporter

Publiceras:

Den globala sjötransporten står för ca 2 procent av världens koldioxidutsläpp. Sundarrajan Bhyravan, Unilevers chef för internationell logistik och minskade koldioxidutsläpp (Director of International Logistics and Decarbonisation), förklarar hur en minskning av havsutsläppen är bra för affärerna och för vår planet.

En bild av en båt från ovan, lastad med fraktcontainrar, som seglar på öppet vatten.

Unilevers åtgärdsplan för klimatomställning (PDF 7.98 MB) beskriver de åtgärder vi vidtar för att nå våra klimatmål, som bland annat innebär en halvering av våra produkters utsläppspåverkan per konsumentanvändning senast 2030, med utgångspunkt från 2010, och att nå koldioxidneutrala utsläpp i hela vår värdekedja senast 2039.

Under en serie intervjuer lyfter vi fram några människor som hjälper oss i vårt arbete att genomföra vår åtgärdsplan för förändring.

Logistikchefen Sundarrajan Bhyravan hjälper till att hantera Unilevers globala rörelser till havs och i luften. Från ett virtuellt kontrolltorn som ger oss möjlighet att övervaka utsläpp från sjötransporter i realtid till vårt samarbete med partner och politiskt ansvariga för att uppnå en bredare systemförändring, förklarar han det arbete vi utför för att göra våra transporter mer hållbara.

Vad ingår i din roll?

En stor del av min roll är att designa och driva Unilevers internationella logistiknätverk för sjötransporter. Vi transporterar ca 150 000 containrar varje år, vilket innebär att vi vid varje givet tillfälle alltid har ca 10 000 containrar under sjötransport. Vi måste titta närmare på hur dessa transporter genomförs – uppstår förseningar? Hur mycket kostar det? Har vi förbättrat effektiviteten? Här ligger fokus på de dagliga aspekterna av kostnad och service, och hur vi spårar alla rörelser.

Jag arbetar även på vårt virtuella kontrolltorn som övervakar sjötransporter som vi lanserade 2021. Detta är ett centralt hanterat system som förankrar och genomför alla våra sjö- och lufttransporter. Systemet har fört oss mot en modell med en ledande logistikleverantör som använder ett centraliserat system för att hantera alla våra globala rörelser.

Slutligen ansvarar jag även för en minskning av koldioxidutsläppen från våra sjötransporter. Vi befinner oss i en fas där vi fastställer våra koldioxidutsläpp i haven och hur vi kan minska vår klimatpåverkan. Våra initiala åtgärder fokuserar på att förbättra effektiviteten, minska antalet containrar som används samt energiförbrukning och väntetider för dessa containrar. Förutom detta kommer vi att koncentrera oss på omställning till och utforskning av nästa generations fartyg och fartygsbränslen.

Varför är det viktigt att vi tar itu med utsläppen från sjötransporter?

En båt på öppet vatten.

Resultaten av en holistisk mätning av de globala utsläppen efter sjötransporter motsvarar utsläppen från det sjätte största landet, alltså lika mycket som Tysklands totala utsläpp. När det gäller klimatåtgärder har sjötransporten varit sen i startgroparna – det fanns inga utsläppsstandarder för bränslen förrän i slutet av 2019 då internationella sjöfartsorganisationen IMO införde gränser för svavelutsläpp. Branschen ligger alltså efter i klimatarbetet.

När det gäller Unilever utgör sjötransporter en mycket liten andel av våra logistiska utsläpp och står för endast tre procent av våra totala utsläpp. Men klimatförändringarna är ett problem som vi alla delar och om stora företag som vi – som lastägare och befraktare – inte agerar, vem kommer då att göra det?

Vilka åtgärder vidtar vi för att minska våra transportutsläpp?

Vi siktar på att minska våra utsläpp från sjötransporter med 40 procent senast 2029, med 2020 som utgångspunkt, och att uppnå koldioxidneutralitet senast 2039. Som jag redan har nämnt handlar de kortsiktiga framstegen om förbättrad effektivitet – vilken containertyp är den optimala? Hur kan vi se till att de är fulla under transporten? Hur kan vi minska avstånden? Sedan handlar det om att se till att vi använder rätt fartyg. Vi mäter fartygens utsläpp baserat på handelskorridorer och har även börjat använda utsläppseffektivitet som ett kriterium när vi väljer fartyg under våra anbudsprocesser.

Detta är de åtgärder som ligger närmast till hands när det gäller att uppnå vårt mål på en reducering av utsläppen från sjötransporter med 40 procent, men de räcker inte för att uppnå koldioxidneutralitet senast 2039. Därför utforskar vi även nästa generations fartyg och alternativa bränslen. Men branschen är inte helt överens om utvecklingen. Till exempel har endast några få rederier valt att vidta inkrementella steg för att börja använda biobränslen, en energikälla som utvinns av organiska material – bättre än olja men inte tillräckligt effektiv mot klimatförändringarna även om den utvinns på lokala marknader. Vi ser det som en interim lösning.

Andra rederier har beslutat att sikta direkt på att uppnå koldioxidneutralitet för utsläpp och arbetar därför med metanol-, ammoniak- och vätgaslösningar. Men dessa är alla tekniker under utveckling som ännu inte är tillräckligt etablerade.

Man måste även ta hänsyn till kostnader för exploatering och utvinning samt andra initiala produktionskostnader för dessa bränslen. Vi arbetar mot att skapa en fullständigt enhetlig modell som tar hänsyn till var bränslen – även om de anses som ”rena” – produceras och hur. Vilka utsläpp skapas under processen? För närvarande har vi för lite klarhet i bränslen med nollutsläpp, men fler nyheter kommer att lanseras inom branschen de kommande åren som vi kommer att följa med stort intresse.

Hur hjälper vårt virtuella kontrolltorn oss att minska våra utsläpp och kostnader?

Containerfartyg som bär containers.

Vårt virtuella kontrolltorn utgör en digital infrastruktur som låter oss övervaka våra transporter i realtid. Det är i direkt kontakt med fartyg, satellitdataleverantörer som spårar transporter och företag som tillhandahåller information om externa hot och risker. Sedan det lanserades 2021 har vi använt systemet för att skapa automatiska aviseringar som informerar om utmaningar och förseningar, sparar tid och ökar produktiviteten. Under 2022 började vi även att använda systemet för att mäta koldioxidutsläpp i realtid.

Vi känner till fartygen som används för varje transport, avståndet och vilken typ av container vi använder, liksom rederiernas utsläpp per enhet. Så snart containern ankommit till sitt mål beräknas utsläppen automatiskt och läggs till i vår spårningssystem. Vi kan sortera dessa data efter sjörutter, rederier, marknader och importörer, för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det ger oss en detaljerad insyn i våra utsläpp, vilket hjälper oss att förstå hur vi ska gå vidare.

Vi upptäckte att vi inte fyllde våra containrar tillräckligt. Kontrolltornet har hjälpt oss att åtgärda såväl utsläpp som effektivitet. Med vårt automatiserade aviseringssystem som flaggar när kapaciteten hamnar under 60 procent och som tillhandahåller oss data om såväl den ekonomiska påverkan som koldioxidpåverkan, får vi även ett övertygande affärsmotiv för att hitta lösningar.

Hittills har vårt virtuella kontrolltorn hjälpt oss att spara 25 procent på våra kostnader. Det har också hjälpt oss att minska utsläppen från våra transporter med ca 15 procent under 2022. Nu samlar vi in data om havstemperaturer för att vi ska kunna optimera användningen av temperaturstyrda containrar och vi ser även på rutteffektiviteten – baserat på data som samlats in för att testa och bevisa olika hypoteser.

Hur använder vi vårt inflytande för att driva på en bredare systemförändring?

Vi är en del av organisationen Lastägare för nollutsläppsfartyg (coZEV). Detta nätverk sammanför olika rederier som förbundit sig att endast köpa transporttjänster till havs som använder sig av skalbara koldioxidneutrala bränslen senast 2040 i syfte att diskutera branschens utveckling, vad vi kan göra från vår sida och hur vi kan påverka politiken i stort.

När politikerna kom överens om den första gröna bränslestandarden för sjötransporter 2022 var vi en av 50 branschorganisationer som begärde att EU skulle höja sitt krav på en vätgasanvändning från 2 procent till minst 6 procent senast 2035. Vi är även anslutna till Global Maritime Forum som engagerar sig i allmännyttiga projekt och vi är verksamma i Aspen Institute-arbetsgrupper som fokuserar på en minskning av koldioxidutsläpp inom sjöfarten.

Här har vi lastägare en viktig roll. Ett transportföretag som vi, som ser objektivt på planetens bästa och stöder de rätta initiativen via långsiktiga partnerskap med leverantörer och vårt allmännyttiga engagemang, visar att vi tar våra mål för minskat koldioxidutsläpp på största allvar.

Så även om Unilever bara är en droppe i havet. kommer vårt engagemang för förändring att sprida sig som ringar på vattenytan. Ett av mina favoritcitat kommer från Gandi – ”Var förändringen du vill se i världen”. Transportbranschen kan verka komplex, men min åsikt är att vi i samarbete med andra stora företag måste försöka få till en förändring genom att göra det som står i vår makt och skicka ut signaler om krav på renare bränslen. Förändringarna kan tyckas långsamma och vi kan begå misstag, men genom att inte ge upp kommer vi till slut att nå våra mål.

Tillbaka till sidans topp