Hoppa till innehåll

Ytterligare ett steg mot ett FN-fördrag om plastföroreningar

Publiceras:

Denna vecka i Paris fortsätter förhandlingarna om ett FN-fördrag om plastföroreningar. Men varför är dessa samtal så avgörande? Och vad vill Unilever – som en del av Business Coalition for a Global Plastics Treaty – att regeringar ska överväga?

Ytterligare ett steg för FN-fördraget.

Det finns tydliga bevis för att plastföroreningar kommer att öka fram till 2040, men de frivilliga ansträngningar som görs än så länge, håller inte jämna steg med problemet. Det är därför vi behöver globala åtgärder som går till roten av problemet i den hastighet och omfattning som krävs – som i slutändan, förändrar hur världen använder och återvinner plast.

Lösningen ligger i att minska produktionen och användningen av plast – särskilt jungfrulig plast som härrör från fossila bränslen – och hålla all plast som produceras i en cirkulär ekonomi och borta från miljön.

Vid FN:s miljöförsamling (UNEA) i mars 2022 enades 175 länder om att inleda förhandlingar om ett FN-fördrag om plastföroreningar som syftar till att göra just detta.

Företagskoalitionen för ett globalt plastavtal

Unilever är medlem i Business Coalition for a Global Plastics Treaty, som sammankallades av Ellen MacArthur Foundation (EMF) och World Wildlife Fund (WWF) efter UNEA för att sammanföra företag från olika sektorer, icke-statliga organisationer och andra organisationer inom plastområdets värdekedja för att stödja utvecklingen av ett ambitiöst och effektivt fördrag.

Business Coalitions vision är en cirkulär ekonomi där plast aldrig blir avfall eller förorening och värdet av produkter och material behålls inom ekonomin. Tron är att en heltäckande cirkulär ekonomi kan ta itu med grundorsakerna till plastföroreningar och bidra till de globala åtgärderna för att bekämpa klimat- och biologisk mångfaldskris, samtidigt som det ger ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar.

Mer än 100 organisationer har nu anslutit sig till Business Coalition, från varumärkesägare som Unilever till återförsäljare, finansiella institutioner, förpackningstillverkare och avfallshanteringsföretag. När fördragsförhandlingarna fortsätter hoppas vi kunna rekrytera ännu fler organisationer som förenar industrin under ett gemensamt syfte.

Läs mer om the Business Coalition for a Global Plastics Treaty.

Förhandlingar pågår

Som en del av den överenskommelse som nåddes vid UNEA, träffas nu regeringar var sjätte månad i Intergovernmental Negotiating Committees (INCs) för att utarbeta detaljerna i fördraget i slutet av nästa år.

De intressenterna inkluderar ledare från civilsamhället, vetenskap och akademi samt näringsliv. Viktigt är att INCs inkluderar representanter från den informella sektorn (lokala avfallsinsamlare och sopplockare), vilkas roll i det globala återvinningssystemet ofta inte erkänns.

Vid den första förhandlingsrundan (känd som INC-1) – som vi deltog i Uruguay i november förra året – uppmanades vi från regeringar över hela världen om att globala regler och skyldigheter ska fastställas för alla länder, under hela livscykeln för plast.

Den andra förhandlingsrundan (INC-2) äger rum nästa vecka i Paris, och här förväntar vi oss att samtalen kommer att skifta från process till substans.

Varför är mötena i Paris så viktiga?

På INC-2 kommer regeringar att diskutera några av de centrala delarna av fördraget som ännu inte har definierats och kommit överens om – till exempel dess mål, räckvidd och metoder för genomförande.

Länderna kommer att lägga upp sina förväntningar och förhoppningen är att dessa ska användas för att ta fram ett utkast till lagtext. Detta "nollutkast", som det kallas, är viktigt eftersom det kommer att ligga till grund för framtida förhandlingar.

Unilever deltar i förhandlingarna i Paris med Business Coalition och kräver att dessa viktiga juridiska grunder läggs

"För att ge oss själva den bästa chansen att stoppa plastföroreningar måste fördraget fastställa juridiskt bindande globala regler och skyldigheter för alla länder. Ambitiösa mål för att ta itu med den här frågan kommer att vara meningslösa om vi inte fastställer de politiska åtgärderna för att uppnå dem”, förklarar Ed Shepherd, vår Senior Global Sustainability Manager och ledande representant i Business Coalition.

"Vår förhoppning är att denna andra förhandlingsrunda kommer att gå in i detaljerna, eftersom vi måste arbeta i snabb takt om en text ska vara klar senast 2025. Alternativdokumentet publicerat av FN:s miljöprogram – som ska diskuteras i Paris – är otroligt uppmuntrande och inkluderar många av de element vi har efterlyst som en Business Coalition, som minskat användande, cirkulation och förebyggande.”

Vad ber Unilever och Business Coalition regeringar att överväga?

Vad ska fördraget åstadkomma?

Minskning av plastproduktion och användning genom en cirkulär ekonomi, med fokus på att eliminera plast som har höga miljöläckage och frikoppling från fossilbaserade jungfruliga resurser.

Cirkulation av alla plastföremål som inte kan elimineras, bibehålla dem i ekonomin på sitt högsta värde, genom utveckling av insamlings- och bearbetningsinfrastruktur, och väldesignade system för utökat producentansvar (EPR).

Förebyggande av plastläckage till miljön, inklusive genom robusta avfallshanteringsmetoder.

Hur ska fördraget uppnå detta?

Genom att sätta upp juridiskt bindande globala mål, regler och skyldigheter för alla aktörer, vilket möjliggör flexibilitet för nationella omständigheter. Detta kommer att ge förtroende och säkerhet för företag att investera i långsiktiga lösningar.

Harmonisera regulatoriska standarder och policyer på olika marknader. Vi är verksamma i 190 länder, så det nuvarande lapptäcket av lösningar som hindrar framsteg mot våra mål. Industrin har redan satt designstandarder för förpackningar, och vi tror att harmoniserade definitioner och mått är avgörande för att få återanvändningsmodeller i större skala. Att upprätta och upprätthålla globalt harmoniserade standarder för förpackningar är nyckeln till att säkerställa att all plast är säker att användas, återanvändas och återvinnas.

Upprätta EPR-policyer (Extended Producer Responsibility) så att alla företag som introducerar förpackningar och andra produkter på marknaden bidrar ekonomiskt till deras efteranvändningsinsamling och -behandling.

Kombinera designkrav med mål för skalning av återanvändningsmodeller och återvinningsinfrastruktur för att hålla plast i cirkulation längre till sitt högsta värde.

Business Coalition for a Global Plastics Treaty har publicerat sina policyrekommendationer inför INC-2. Du kan läsa dem här.

Fotot är av en 30 fot lång skulptur med titeln "Turn off the plastic tap" av den kanadensiska konstnären Benjamin von Wong, gjord med plastavfall från Nairobis Kibera slum.

Tillbaka till sidans topp