Hoppa till innehåll

Varför det behövs ett globalt fördrag för att stoppa plastföroreningar

Publiceras:

Författare Hein Schumacher

När FN:s medlemsländer börjar förbereda sig inför den fjärde omgången av samtal i april, erbjuder World Economic Forums årliga möte en plattformför att föra diskussionen vidare. Läs Unilevers CEO, Hein Schumachers funderingar i den här bloggen, som nyligen publicerades på WEF:s hemsida.

Fotot är av en 30 fot lång skulptur med titeln "Stäng av plastkranen"

About the author

Hein Schumacher, VD, Unilevers blogg

Hein Schumacher

Verkställande direktör

Hein utsågs till verkställande direktör i juli 2023. Som VD för Unilever är Hein ansvarig för att leda en av världens största och mest geografiskt mångsidiga konsumentvaruföretag, med närvaro i 190 länder, som betjänar 3,4 miljarder människor varje dag.

Det krävs brådskande åtgärder för att stoppa plastföroreningar. Den nuvarande plastlivscykeln är fortfarande i första hand linjär – ta, tillverka, kassera – och statistiken från OECD är talande: från 2000 till 2019 har plastproduktionen och plastavfallet mer än fördubblats, medan endast 9 % av plasten återvinns i slutändan.

OECD-data visar också att mängden plastavfall som produceras är på väg att nästan tredubblas till 2060, där hamnar ungefär hälften på deponi och mindre än en femtedel återvinns. Växthusgasutsläppen från plastsystemet kan ytterligare öka med 63 % till 2040, en utveckling som är oförenlig med målen i Paris klimatöverenskommelser.

Förpackningar står för cirka en tredjedel av den globala plastanvändningen. Unilever inser att det är en del av problemet. För mycket av våra plastförpackningar hamnar i miljön.

Vi och andra har lutat oss i denna utmaning mot frivilliga initiativ som Ellen MacArthur Foundation (EMF) och FN:s miljöprogram (UNEP) Global Commitment. Detta har inte löst problemet – långt ifrån.

De företag som redan undertecknat, har avsevärt överträffat sina kamrater när det gäller att ta itu med plastavfall. Det visar att en samlad insats kan ge förändring – men inte i den skala som behövs. Men de 20 % av branschen som registrerade sig är helt klart ett otillräckligt svar på utmaningens omfattning.

Frivilliga initiativ räcker inte – det är klart. Fler ingrepp behövs över hela plastens värdekedja, både uppströmsproduktion och nedströms avfallshantering. Frivilliga initiativ snedvrider också marknaden, vilket alltför ofta minskar konkurrenskraften för dem som vidtar åtgärder. Vi behöver starkare och harmoniserade regler för att få alla på rätt spår för att eliminera plastavfall och föroreningar.

Ett rättsligt bindande fördrag är en avgörande möjlighet att uppnå detta – vilket hjälper oss att undvika ett lapptäcke av separat nationella ansträngningar och skapa lika villkor i den globala ekonomin. För att stödja fördraget hjälpte Unilever till att skapa Business Coalition for a Global Plastics Treaty för att ge medlemsstaternas förhandlare förtroende för att företag och finansiella institutioner inser vikten av reglering för att stoppa plastföroreningar.

Enbart frivilliga företagsåtgärder räcker inte; vi efterfrågar starkare regler och harmoniserade bestämmelser över hela plastens livscykel.

Hein Schumacher, VD, Unilever

The Business Coalition efterlyser ett fördrag som fokuserar på att minska, cirkulera och förebygga plastavfall. Ett omfattande fördrag som tar upp plastens hela livscykel och inte bara nedströms återvinning eller avfallshantering.

Företag svarar på regleringssäkerhet. En sammanhållen rättslig ram kommer att klargöra vilka åtgärder vi behöver vidta för företag som vårt, där vi måste fokusera på kort sikt och investera på lång sikt. Och vi kommer att göra det med vetskapen om att alla spelar enligt samma regler.

Vi välkomnar företag och organisationer som delar denna vision att gå med i Business Coalition och enas bakom vår vision för fördraget. En gemensam röst är en stark röst.

Accelererande plastpolicy

Den sista rundan av plastfördragsförhandlingar slutade i besvikelse. Trots stora ansträngningarna från de flesta medlemsländer som krävde ett ambitiöst och effektivt fördrag, fanns det en spridning av alternativa textförslag som syftade till att begränsa fördragets räckvidd till enbart nedströms avfallshanteringsåtgärder. Men det är ett enkelt faktum att vi inte kommer att lösa utmaningen med plastföroreningar utan att ta itu med plastens hela livscykel.

Det var också en besvikelse att det inte fanns någon överenskommelse om något intersessionsarbete som ägde rum – som riskerar förseningar i förhandlingsprocessen, förseningar som vi inte har råd med. Medlemsstaterna bör genomföra ytterligare (informella) samråd inför nästa förhandlingsrunda, vid FN:s miljöprograms fjärde mellanstatliga förhandlingskommitté (INC) möte, i april 2024.

Medlemmarna i Business Coalition for a Global Plastics Treaty är angelägna om att hjälpa till på alla sätt vi kan. Vi har stor erfarenhet av vad som fungerar – och vad som inte fungerar – genom våra frivilliga initiativ och erfarenheter av olika nationella lagar och förordningar. De inkluderar kritiska policyområden som globala produktdesignregler, Extended Producer Responsibility (EPR) och återanvändbara och återfyllbara förpackningssystem.

World Economic Forums årliga möte erbjuder en plattform för dessa diskussioner. Vi har en chans att lösa det här problemet en gång i generationen – så låt oss ta den chansen.

Den här bloggen publicerades första gången på World Economic Forums webbplats den 11 januari 2024.

Frivilliga initiativ för att stoppa plastföroreningar är inte tillräckligt. Nu behövs ett globalt fördrag | World Economic Forum (weforum.org)

De åsikter som uttrycks i den här bloggen är författarens ensam och inte World Economic Forum.

Fotot är av en 30 fot lång skulptur med titeln "Turn off the plastic tap" av den kanadensiska konstnären Benjamin von Wong, gjord med plastavfall från Nairobis Kibera slum.

Tillbaka till sidans topp